Regulamentul campaniei

15 iunie 2015


ATENȚIE!

Prelungim campania până pe 31 iulie 2015. Astfel, de fiecare dată când apare data 15.06.2015 în regulamentul de mai jos, se va citi 31.07.2015.

 

Regulamentul campaniei „Decid pentru mine!” 01.04.2015 – 15.06.2015

Art. 1 ORGANIZATORII
Organizatorul campaniei „Decid pentru mine!” este Asociația ActiveWatch, cu sediul în București, Str. Ioan Bibicescu nr. 13, sector 1.
Art. 2 Durata campaniei și aria de desfășurare
Campania „Decid pentru mine!” este organizată și desfășurată în perioada 01.04.2015 – 15.06.2015 în mediul online. Premiile care nu au fost câștigate până la data de 15.06.2015 vor fi acordate primelor persoane înscrise pe platforma de advocacy înainte de perioada campanei, respectiv inainte de 01.04.2015.
Art. 3 Dreptul de participare la campanie
Campania se adresează tuturor persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 01.04.2015, cu domiciliu în România și care accceptă termenii și condițiile prezentului Regulament. Organizatorii își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la această campanie a persoanelor care încearcă să fraudeze. Participarea la această campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și inechivocă a prezentului Regulament.
Art. 4 Mecanismul campaniei
În campanie participă în mod automat primele 150 de persoane care respectă criteriile articolului 3 și care se înscriu în platforma de advocacy a site-ului www.decidpentrumine.ro (http://www.decidpentrumine.ro/forum/index.php?action=registernew), creându-și cont de utilizator utilizând platforma de înregistrare de pe site-ul mai sus menționat. Toți participanții au obligația de a urma pașii necesari pentru înscrierea în platformă. Aceștia trebuie să pună la dispoziția organizatorului numele complet, o adresă de e-mail validă, localitatea de domiciliu și un telefon valabil pentru contactarea ulterioară în vederea obținerii numelui și adresei pe care se va trimite premiul. În cazul în care unele persoane nu oferă date de contact, refuză dialogul cu organizatorul sau participarea în campanie, premiul destinat lor va fi oferit în mod automat următoarei persoane care parcurge toți pașii de înscriere în campanie.
Art. 5 Premiile campaniei
Premiile sunt oferite de Asociația ActiveWatch și constau în 150 de traiste din material textil, inscripționate cu sigla proiectului „Decid pentru mine!”. Premiile nu vor putea fi schimbate cu contravaloarea acestora in bani si/sau alte bunuri si/sau servicii. Un participant nu poate câștiga mai mult de un premiu.
Valoarea unui premiu plus serviciul de livrare al acestuia la adresa câștigătorului este de 4 eur (TVA inclus).
Art. 6 Modul de acordare a premiilor
În urma înscrierii în platforma online, primele 150 de persoane înscrise vor fi contactate prin e-mail sau telefon, pentru a se stabili numele și adresa pe care se va trimite premiul. În cazul în care participantul refuză să ofere organizatorului adresa de livrare a premiului sau organizatorul nu reușește să ia legătura cu participantul (telefon sau e-mail incorect introduse, lipsa unui raspuns din partea participantului în maxim 10 zile de la transmiterea mail-ului de solicitare a adresei de livrare), premiul este oferit urmatorului participant înscris în ordine cronologică.
Premiile vor fi trimise de către organizator, printr-un serviciu de curierat sau poștă, către câștigători.

Condiții de validare pentru câștigătorii premiilor
- Participantul să respecte condițiile impuse de articolul 3 al regulamentului
- Participantul să fi pus la dispoziția organizatorului cel puțin o adresă de e-mail sau un număr de telefon prin care acesta să fie contactat în vederea trimiterii premiului
- Participantul să ofere organizatorilor date cu privire la adresa de transmitere a premiului.
Dispoziții finale
Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern 99/2000 (art. 48-56) și cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.
Participantii la campanie în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

Informarea persoanei vizate
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.
Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).
Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:
a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru.
Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului, mesaje incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului.
Asociația ActiveWatch nu își asumă responsabilitatea pentru inscrierile primite după data limită prevăzută în regulamentul de campanie. Organizatorul nu este obligat să mențină corespondența cu participanții necâștigători.
Organizatorul își asumă răspunderea față de utilizarea datelor cu caracter personal în mod exclusiv pentru a lua legătura cu câștigătorii și pentru a asigura înmânarea cu succes a premiilor.